martes, 29 de marzo de 2016

Suntem în război…


Era de așteptat… Asta fost prima mea reacție când am descoperit imaginile oribile ale atentatelor din Bruxelles. Da, era de așteptat o reacție violentă din partea radicalilor islamici, a celebrelor celule adormite ale Al Qaida, după arestarea, în capitala belgiană, a lui Salah Abdeslam, creierul masacrului din Paris. 

Era de așteptat; serviciile de informații occidentale cunoșteau planurile teroriștilor. Totuși, au ales să acționeze urmând întocmai sacrosanctele reguli de comportament ale sistemului democratic. Dar se uită un detaliu: suntem în război. Un război incipient, un conflict nedeclarat care îi amenință pe toți locuitorii bătrânului continent.

Mă întreba un prieten ziarist care din cele două mișcări radicale musulmane – Al Qaida sau Statul Islamic – este, din punctul meu de vedere, mai dăunătoare pentru securitatea mondială. Răspunsul meu l-a surprins: e vorba de două creații gemene. Au aceiași progenitori și, dacă te uiți mai bine, aceiași nași.

Aceiași progenitori? E bine să ne amintim că Occidentul a întârziat să denunțe cruzimea combatanților Statului Islamic, metodele inumane folosite de acești noi apărători ai credinței. Guvernanții Lumii Întâi au început să se îngrijoreze de soarta victimelor trupelor Islamului când Statul Islamic a pus mâna pe zăcămintele petroliere din Siria și Irak. Pentru prima dată, în redacțiile occidentale au apărut termenii  yazidi, alevi, kurzi. Comunități aflate în pericol, potrivit cutiilor de rezonanță din Washington sau de la Bruxelles, care au rămas tăcute în timpul confruntărilor din Siria, unde hidra cu multe capete încerca să dărâme regimul lui Bashar al Assad.

Statul Islamic și Al Qaida luptau de aceeași parte. Giranții lor erau monarhiile presupus pro-occidentale ale Qatarului și Arabiei Saudite, aliate ale Washingtonului și membre ale coaliției internaționale antiteroriste, prezidată de președintele Barack Obama.

În ambele cazuri, este vorba despre grupări care au același obiectiv: ridicarea unui Califat condus după Șaria, legea islamică. Obiectiv pe care, în treacăt fie spus, Osama Bin Laden îl atinsese în Afganistanul talibanilor. De prisos să spunem că eliminarea fizică a miliardarului saudit nu a împiedicat dezvoltarea proiectului. Dimpotrivă, moartea sa a accelerat procesul de radicalizare.

Încerc să rememorez. În noiembrie 2001, capii Al Qaida, încercuiți de trupele alianței conduse de Statele Unite, s-au refugiat în munții din estul Pakistanului. Cu puțin timp înainte de încetarea ostilităților, Bin Laden a lansat un avertisment cruciaților și evreilor, adică creștinilor și sioniștilor. Furtuna avioanelor nu se va calma, dacă Alah vrea, atâta vreme cât (Statele Unite și Anglia) nu încetează sprijinul pentru evreii din Palestina, nu ridică embargoul din Irak și nu abandonează Peninsula Arabică… Dacă nu, pământul va lua foc la picioarele lor.

Se știe că operațiunea Libertate durabilă, concepută și condusă de strategii Pentagonului, nu a reușit să pună capăt prezenței talibanilor pe pământuri afgane sau pakistaneze. Dacă aliații occidentali au câștigat primele bătălii, marea forță multinațională staționată pe teritoriul afgan a fost incapabilă să elimine islamismul militant. Cauza este, înainte de orice, faptul că politicienii din lumea întâi nu au ajuns să analizeze fondul problemei. Pentru mulți, Al Qaida era un fenomen izolat, un simplu accident istoric. Totuși, Bin Laden avertizase: ne vom întoarce peste 10 ani.

Câteodată, inocența politicienilor ne emoționează. Se pune întrebarea dacă acțiunile lor sunt urmare a ingenuității, purității, onoarei acestor personaje publice, sau mai degrabă a relei credințe mascate de un strat prea subțire de toleranță. Adevărul este că traseul acestor greșit numiți guvernanți se caracterizează prin zig-zagul și bâlbâielile continue, prin dorința de a face pe plac susținătorilor și detractorilor. Ceea ce dă naștere unor situații rocambolești, care seamănă cu scenetele de teatru ieftin.

E de amintit că în 1992, după căderea blocului socialist, America de Nord și NATO căutau un inamic. Un politician spaniol nu a stat pe gânduri: dușmanul este Islamul. A urmat o lungă perioadă de tăcere, de aparentă uitare. Războaiele în teritoriile Islamului nu erau, nu puteau și nici nu trebuia să fie războaiele noastre. Simplă greșeală de calcul?

Se pune întrebarea, deci: cărui fapt se datorează această poziție anacronică a guvernanților din lumea întâi? Trezirea târzie a clasei politice, dispoziția bruscă de a declara război Statului Islamic arată semne rele pentru relațiile cu lumea arabo-musulmană. Dacă majoritatea musulmanilor nu se identifică cu procedurile sălbatice ale jihadiștilor SI sau cu retorica încâlcită a Al Qaida, la fel de adevărat este că argumentele folosite de Occident – libertate de exprimare, dreptul de a critica,  a se vedea jignirea Islamului – nu au prea mulți susținători în lumea musulmană.

Este limpede ca George W. Bush nu a câștigat războiul împotriva terorismului. Unica realizare a fostului președinte american a fost creșterea curentului anti-islamic în Statele Unite și în unele țări ale Europei occidentale. O atmosferă numai bună pentru neînțelegere și ură. Atentatele din 11 martie de la Madrid (2004) și/sau bombele detonate în timpul maratonului din Boston (2013) au servit la alimentarea adversiunii unei opinii publice descumpănite. Masacrul organizat în redacția săptămânalului parizian Charlie Hebdo (2014) a fost detonatorul pentru noua ofensiva, de această dată, generalizată, împotriva readicalismului islamic. Împotriva radicalismului sau a unor radicali?

Războiul global dezlanțuit de președintele Bush în 2001 a fost plătit cu o mulțime de victime, atât din lumea islamică, precum și din Occident. Fără să vorbim, evident, despre pagubele colaterale, milioanele de oameni suspecți de complicitate cu inamicul (islamic!), care apar pe listele negre alcătuite de organele de securitate americane și/sau europene. Totuși, doctrina Al Qaida s-a propagat în aproape toate țările din Orientul Mijlociu și Magreb. Au apărut manifestări islamiste în Africa subsahariană. Prezența lor a creat o stare negativă profundă în cancelariile occidentale. Dușmanul se apropia cu pași uriași. Nu e scopul nostru să analizăm în aceste rânduri expansiunea spectaculoasă a mișcărilor islamiste în Asia și Africa. Acest fenomen merită să fie studiat cu minuțiozitate.

Litanie pentru un război anunțat. Da, suntem în război. Asta era de așteptat. Celulele adormite s-au trezit. Acest lucru prevestește un viitor sumbru pentru vechiul continent. Numai pentru bătrâna Europă?

miércoles, 23 de marzo de 2016

Estamos en guerra...


Se veía venir… Fue esta mi primera reacción al descubrir las horroríficas escenas de los atentados de Bruselas. Sí, cabía esperar una reacción violenta por parte de los radicales islámicos, de las famosas células durmientes de Al Qaeda, tras la detención en la capital belga de Salah Abdeslam, el cerebro de la matanza de París. Se veía venir; los servicios de inteligencia occidentales conocían los planes de los terroristas. Sin embargo, optaron por actuar siguiendo la rajatabla las sacrosantas normas de conducta del sistema democrático. Mas olvidando un detalle: estamos en guerra. Una guerra larvada, un conflicto no declarado que amenaza a todos los pobladores del Viejo Continente.

Me preguntaba un amigo periodista cuál de los dos movimientos radicales musulmanes – Al Qaeda o el Estado Islámico – resultaba, a mi juicio, más pernicioso para la seguridad mundial. Mi respuesta le sorprendió: Pero si estamos hablando de dos engendros gemelos. Tienen los mismos padres y, si te descuidas, los mismos padrinos.

¿Los mismos padres? Conviene recordar que Occidente tardó en denunciar la crueldad de los combatientes del Estado Islámico, los métodos inhumanos empleados por esos nuevos defensores de la fe. Los gobernantes del Primer Mundo empezaron a preocuparse por la suerte de las víctimas de las huestes del Islam cuando el Estado Islámico se adueñó de los yacimientos petrolíferos de Siria y de Irak. Por vez primera, en las redacciones de los medios occidentales aparecieron los vocablos yazidíes, alevíes, kurdos. Poblaciones en peligro, según las cajas de resonancia de Washington o de Bruselas, que habían permanecido silenciosas durante los enfrentamientos de Siria, donde la multicéfala hidra trataba de derrocar el régimen de Bashar el Assad.

El Estado Islámico y Al Qaeda combatían en el mismo bando. Sus valedores eran las monarquías supuestamente pro occidentales de Qatar y Arabia Saudita, aliadas de Washington e integrantes de la coalición internacional antiterrorista liderada por el Presidente Barack Obama.

En ambos casos, se trata de agrupaciones que persiguen el mismo objetivo: levantar un Califato regido por la Sharia, la ley islámica. Algo que, de paso sea dicho, Osama Bin Laden había conseguido en el Afganistán de los talibanes. Huelga decir que la eliminación física del multimillonario saudí no obstaculizó el desarrollo del proyecto. Al contrario, su muerte aceleró el proceso de radicalización.

Trato de hacer memoria. En noviembre de 2001, la plana mayor de Al Qaeda, cercada por las tropas de la alianza liderada por los Estados Unidos, se refugió en las montañas del Este de Paquistán. Pocos días antes del cese de las hostilidades, Bin Laden lanzó una advertencia a los cruzados y los judíos, es decir, a los cristianos y los sionistas. La tempestad de los aviones no se calmará, si Alá quiere, mientras (Estados Unidos e Inglaterra) no cesen su apoyo a los judíos en Palestina, no levanten el embargo a Irak y no abandonen la Península Arábiga… Si no lo hacen, la tierra se incendiará a sus pies.

Sabido es que el operativo militar Libertad Duradera, ideado y capitaneado por los estrategas del Pentágono, no logró acabar con la presencia de los talibánes en tierras afganas o paquistaníes. Sin bien los aliados occidentales ganaron los combates de primera hora, la nutrida fuerza multinacional estacionada en suelo afgano fue incapaz de erradicar el islamismo militante. Ello se debe ante todo a que los políticos del primer mundo no llegaron a analizar el fondo de la cuestión. Para muchos, Al Qaeda no dejaba de ser un fenómeno aislado, un mero accidente histórico. Sin embargo, Bin Laden había avisado: volveremos dentro de diez años.

A veces, el candor de los políticos nos conmueve. Cabe preguntarse si sus actos obedecen a la ingenuidad, pureza, honradez de esos personajes públicos, o bien a una mala fe disfrazada de una delgadísima capa de buenismo. Lo cierto es que la trayectoria de esos mal llamados gobernantes se caracteriza por el zigzagueo y el titubeo continuos, por el deseo de complacer a seguidores y detractores. Ello genera situaciones rocambolescas, que recuerdan los libretos del género chico.

Conviene recordar que en 1992, tras el desmoronamiento del bloque socialista, Norteamérica y la OTAN buscaban un enemigo. Un político español no dudó en ponerle nombre: el enemigo es el Islam. Siguió un largo tiempo de silencio, de aparente olvido. Las guerras en tierra del Islam no eran, no podían ni debían ser nuestras guerras. ¿Simple error de cálculo?

Cabe preguntarse, pues: ¿a qué se debe esta anacrónica postura de los gobernantes del Primer Mundo? El tardío despertar de la clase política, su repentino afán el declarar la guerra al Estado Islámico presenta malos presagios para las relaciones con el mundo árabe-musulmán. Si bien es cierto que la mayoría de los musulmanes no se identifica con los salvajes procedimientos de los yihadistas del EI o la farragosa retórica de Al Qaeda, también es verdad que los argumentos empleados por Occidente – libertad de expresión, derecho a criticar, véase ofender al Islam – no cuentan con muchos seguidores en el mundo musulmán.

Es obvio que George W. Bush no ganó la guerra contra el terrorismo. Lo único que logró el expresidente norteamericano fue un incremento de la corriente anti islámica en Estados Unidos y algunos países de Europa occidental. Un buen caldo de cultivo para la incomprensión y el odio. Los atentados del 11-M de Madrid (2004) y/o las bombas que estallaron durante la maratón de Boston (2013) sirvieron para alimentar la animadversión de una opinión pública desconcertada. La matanza perpetrada en la redacción del semanario parisino Charlie Hebdo (2014) fue la detonante para la nueva ofensiva, esta vez, generalizada, contra el radicalismo islámico. ¿Contra el radicalismo o contra algunos radicales?

La guerra global desencadenada por el Presidente Bush en 2001, se cobró su infinidad de víctimas, tanto en el mundo islámico como en Occidente. Sin hablar, claro está, de los daños colaterales, las millones de personas sospechosas de connivencia con el enemigo (¡islámico!), que figuran en las listas negras elaboradas por los organismos de seguridad estadounidenses y/o europeos. Sin embargo, el ideario de Al Qaeda se fue propagando a la casi totalidad de los países de Oriente Medio y el Magreb. Brotes islamistas surgieron en el África subsahariana. Su presencia generó un profundo malestar en las cancillerías occidentales. El enemigo se estaba acercado a pasos agigantados. No es nuestro propósito analizar en estas líneas la espectacular expansión de los movimientos islámicos en Asia y África. Este fenómeno merece ser estudiado con mayor minuciosidad.

Letanía por una guerra anunciada. Sí, estamos en guerra. Esto se veía venir. Las células durmientes han despertado. Ello presagia un porvenir sombrío para el Viejo Continente. ¿Sólo para la Vieja Europa?

viernes, 11 de marzo de 2016

El ocaso de la Fortaleza Europa


Los cimientos de la Fortaleza Europa empezaron a temblar en agosto del pasado año, cuando la Canciller alemana, Angela Merkel, anunció la suspensión del Reglamento de Dublín, compleja normativa jurídica que regulaba el ingreso y la permanencia de refugiados sirios en la Unión Europea. Pocas horas después del anuncio de Berlín, interminables columnas de personas desplazadas emprendieron camino hacia Grecia, primer país comunitario situado en los confines con el Cercano Oriente. En menos de seis meses, alrededor de un millón de inmigrantes llegó a Europa, tierra de promisión para las víctimas de los conflictos étnico religiosos de Siria e Irak.  A los refugiados se sumaron inmigrantes económicos afganos, paquistaníes, somalíes, magrebíes, deseosos de llegar a Alemania, Suecia o Inglaterra. Alguien les había indicado que el paraíso terrenal se hallaba en el Norte. A los inmigrantes, núcleos de aún inconfesados yihadistas que buscaban nuevos escenarios para la pugna entre el Islam – la llamada casa de la Paz – y Occidente – la casa de la Guerra.

Quienes recuerdan los flujos migratorios generados por la Segunda Guerra Mundial no dudan en hacer un paralelismo entre los millones de refugiados europeos y las caóticas formaciones de personas que recorren actualmente el Viejo Continente repitiendo el mantra Alemania.

Resulta sumamente difícil hacer un análisis objetivo de la situación creada por esa marea humana, de las repercusiones socio-económicas de su presencia en suelo europeo, de los aspectos culturales de su integración en una sociedad poco propensa a aceptar las peculiaridades del otro, del ser distinto que desconoce los códigos que rigen las normas de convivencia entre europeos. En algunos países comunitarios, donde la religión católica está muy arraigada, como Polonia o Hungría, por ejemplo, la llegada masiva de inmigrantes mahometanos provocó un hondo malestar. Un ejemplo: las autoridades polacas advirtieron que sólo aceptarían pequeños cupos de árabes cristianos. Los musulmanes…

Detalle interesante: la Administración Obama trata de convencer a los europeos que la llegada de refugiados procedentes de Oriente Medio tendrá efectos benéficos para la economía comunitaria. Algunos diplomáticos estadounidenses insinúan que Europa necesitará más de veinte millones de inmigrantes en las próximas décadas. Y advierten que las reacciones xenófobas registradas últimamente en algunos países de Europa septentrional – Alemania, Suecia, Dinamarca – se deben ¡ay! a la campaña de incitación al odio llevada a cabo por los servicios secretos rusos, que emplean los viejos métodos de la KGB.  

Al inusual histerismo del aliado transatlántico se suma la preocupación de algunos Gobiernos europeos. Hace apenas unas semanas, el Gabinete de Angela Merkel encargó a los servicios de inteligencia un informe sobre la posible participación de Rusia en la campaña de desestabilización política en Alemania, así como la relación del Kremlin con los movimientos populistas de extrema derecha. Por su parte, los analistas políticos de la OTAN advierten: si el Frente Nacional capitaneado por Marine Le Pen se alza con la victoria en las elecciones presidenciales francesas, el responsable del fracaso de los partidos democráticos será… Vladímir Putin.
  
Extraña manera ésta de interpretar el origen de los acontecimientos. En resumen: Angela Merkel abre la puerta a la inmigración masiva, Grecia se desentiende del control de sus fronteras, pero el responsable del flujo migratorio está en el Kremlin. ¡Palabra de politólogo!

Por su parte, las autoridades de Ankara no dudan en echar más leña al fuego, asegurando que los bombardeos rusos contra objetivos del Estado Islámico en Siria constituyen una injerencia directa en la crisis de los refugiados. El país otomano, que acogió en su suelo a más de dos millones de personas desplazadas, recibirá de la UE alrededor de 6.000 millones de euros para la custodia de los refugiados. Además, Bruselas se compromete a suspender la obligatoriedad del visado para los ciudadanos turcos que viajen al espacio Schengen y a reactivar las consultas sobre la adhesión de Ankara a la UE.

Grecia, mero alfil en este complejísimo tablero de la geopolítica germano norteamericana, no parece muy propensa en asumir el papel de… campamento de refugiados de la Vieja Europa.

Huelga decir que al aliado transatlántico le preocupa más en estos momentos el impacto de la futura alianza entre Rusia y China. Y, por supuesto, el porvenir de su indomable enemigo jurado: Vladimir Putin, encarnación de todos los males.  ¿Por qué será?